Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 8:8 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

μεμφόμενος γὰρ ⸀αὐτοὺς λέγει· Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 8

Θέα Προσ Εβραιουσ 8:8 σε αυτό το πλαίσιο