Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 4:6 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν, καὶ οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον δι’ ἀπείθειαν,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 4

Θέα Προσ Εβραιουσ 4:6 σε αυτό το πλαίσιο