Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 13:21 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν ⸀παντὶ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ⸀ἡμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς ⸀αἰῶνας· ἀμήν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 13

Θέα Προσ Εβραιουσ 13:21 σε αυτό το πλαίσιο