Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 11:21 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

πίστει Ἰακὼβ ἀποθνῄσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν, καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 11

Θέα Προσ Εβραιουσ 11:21 σε αυτό το πλαίσιο