Καινή Διαθήκη

Πετρου Β΄ 3:7 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ τῷ ⸀αὐτῷ λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶν πυρὶ τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Β΄ 3

Θέα Πετρου Β΄ 3:7 σε αυτό το πλαίσιο