Καινή Διαθήκη

Πετρου Β΄ 2:2 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, δι’ οὓς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Β΄ 2

Θέα Πετρου Β΄ 2:2 σε αυτό το πλαίσιο