Καινή Διαθήκη

Πετρου Β΄ 1:20 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Β΄ 1

Θέα Πετρου Β΄ 1:20 σε αυτό το πλαίσιο