Καινή Διαθήκη

Πετρου Α΄ 4:15 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς ἀλλοτριεπίσκοπος·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Α΄ 4

Θέα Πετρου Α΄ 4:15 σε αυτό το πλαίσιο