Καινή Διαθήκη

Πετρου Α΄ 1:1 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας, καὶ Βιθυνίας,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Α΄ 1

Θέα Πετρου Α΄ 1:1 σε αυτό το πλαίσιο