Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 7:24 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ⸀ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησεν ⸂αὐτοῦ τὴν οἰκίαν⸃ ἐπὶ τὴν πέτραν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 7

Θέα Κατα Ματθαιον 7:24 σε αυτό το πλαίσιο