Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 6:9 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 6

Θέα Κατα Ματθαιον 6:9 σε αυτό το πλαίσιο