Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 26:33 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ⸀ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 26

Θέα Κατα Ματθαιον 26:33 σε αυτό το πλαίσιο