Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 24:16 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ⸀ἐπὶ τὰ ὄρη,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 24

Θέα Κατα Ματθαιον 24:16 σε αυτό το πλαίσιο