Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 19:24 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ ⸀τρυπήματος ῥαφίδος ⸀εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον ⸂εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ⸃.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 19

Θέα Κατα Ματθαιον 19:24 σε αυτό το πλαίσιο