Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 15:43 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

⸀ἐλθὼν Ἰωσὴφ ⸀ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς ⸀τὸν Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 15

Θέα Κατα Μαρκον 15:43 σε αυτό το πλαίσιο