Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 11:31 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

καὶ ⸀διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες· ⸂Τί εἴπωμεν;⸃ ἐὰν εἴπωμεν· Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ· Διὰ τί ⸀οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 11

Θέα Κατα Μαρκον 11:31 σε αυτό το πλαίσιο