Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 21:21 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 21

Θέα Κατα Λουκαν 21:21 σε αυτό το πλαίσιο