Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 8:39 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ⸀ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ⸀ἐποιεῖτε·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 8

Θέα Κατα Ιωαννην 8:39 σε αυτό το πλαίσιο