Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 17:11 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ⸀αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν ⸀καθὼς ἡμεῖς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 17

Θέα Κατα Ιωαννην 17:11 σε αυτό το πλαίσιο