Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 10:4 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

⸀ὅταν τὰ ἴδια ⸀πάντα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 10

Θέα Κατα Ιωαννην 10:4 σε αυτό το πλαίσιο