Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Β΄ 1:11 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ὁ ⸂λέγων γὰρ⸃ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Β΄ 1

Θέα Ιωαννου Β΄ 1:11 σε αυτό το πλαίσιο