Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Α΄ 5:20 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα ⸀γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν· καὶ ἐσμὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Α΄ 5

Θέα Ιωαννου Α΄ 5:20 σε αυτό το πλαίσιο