Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:20 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, ⸂ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει⸃, ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:20 σε αυτό το πλαίσιο