Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:15 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι ⸂πάντας τοὺς ἀσεβεῖς⸃ περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ’ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:15 σε αυτό το πλαίσιο