Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 2:22 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

βλέπεις ὅτι ἡ πίστις συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 2

Θέα Ιακωβου 2:22 σε αυτό το πλαίσιο