Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 20:2 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

καὶ ἐκράτησεν τὸν δράκοντα, ⸂ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος⸃, ὅς ἐστιν Διάβολος καὶ ὁ ⸀Σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 20

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 20:2 σε αυτό το πλαίσιο