Nový Zákon

1. List Petrův 5:1-10 Slovo na Cestu (SNC)

1. A nyní několik slov starším sboru. I já jsem takovým duchovním představitelem. Mluvím jako očitý svědek Kristových utrpení a jako ten, kdo spolu s vámi bude účastníkem Kristovy slávy při jeho příchodu.

2. Žádám vás naléhavě, abyste se jako pastýři starali o stádo, které vám Bůh svěřil. Tuto službu konejte rádi a ne s nechutí, ne pro zisk, ale z touhy sloužit Pánu.

3. Neporoučejte, ale veďte svěřené stádo svým dobrým příkladem.

4. Až potom přijde nejvyšší Pastýř, odmění vás účastí na věčné slávě.

5. Vy mladí, podřizujte se starším. Všichni mějte k sobě navzájem citlivý přístup a buďte pokorní,protože pro pokorné má Bůh zvláštní požehnání,ale obrací se proti pyšným.

6. A tak se skloňte pod silnou Boží ruku a Bůh vás pozvedne, až přijde k tomu čas.

7. Všechny své obavy a starosti přenechte jemu, vždyť jste středem jeho zájmu.

8. Mějte se na pozoru před útoky vašeho nepřítele ďábla; obchází jako hladový řvoucí lev a hledá, koho by roztrhal.

9. Vzepřete se mu zakotveni ve víře. Pamatujte, že křesťané na celém světě procházejí stejnými zkouškami jako vy.

10. Obstojíte-li v dočasných utrpeních, pak Bůh plný lásky a milosti zjevené v Ježíši Kristu vám dá věčnou radost. On při vás doplní vše, co vám schází, utvrdí vás, posilní a postaví na pevný základ.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. List Petrův 5