Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Ezros 2 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Štai parkeliavę iš tremties nelaisvės [Judo] srities žmonės, kuriuos Babilono karalius Nebukadnecaras buvo išvaręs į Babilono tremtį, sugrįžę į Jeruzalę ir Judą, visi į savo miestus,

2. parkeliavę drauge su Zerubabeliu, Jozue, Nehemija, Seraja, Reelaja, Mordechaju, Bilšanu, Misparu, Bigvaju, Rehumu, Baana.Izraelio tautos vyrų skaičius:

3. Parošo palikuonių du tūkstančiai šimtas septyniasdešimt du,

4. Šefatijos palikuonių trys šimtai septyniasdešimt du,

5. Aracho palikuonių septyni šimtai septyniasdešimt penki,

6. Pahat Moabo, tai yra Ješūvos ir Joabo, palikuonių du tūkstančiai aštuoni šimtai dvylika,

7. Elamo palikuonių tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi,

8. Zatuvo palikuonių devyni šimtai keturiasdešimt penki,

9. Zakajo palikuonių septyni šimtai šešiasdešimt,

10. Banio palikuonių šeši šimtai keturiasdešimt du,

11. Bebajo palikuonių šeši šimtai dvidešimt trys,

12. Azgado palikuonių tūkstantis du šimtai dvidešimt du,

13. Adonikamo palikuonių šeši šimtai šešiasdešimt šeši,

14. Bigvajo palikuonių tūkstantis penkiasdešimt šeši,

15. Adino palikuonių keturi šimtai penkiasdešimt keturi,

16. Atero, tai yra Jehizkijos, palikuonių devyniasdešimt aštuoni,

17. Becajo palikuonių trys šimtai dvidešimt trys,

18. Joros palikuonių šimtas dvylika,

19. Hašumo palikuonių du šimtai dvidešimt trys,

20. Gibaro palikuonių devyniasdešimt penki,

21. Betliejaus palikuonių šimtas dvidešimt trys,

22. žmonių iš Netofos penkiasdešimt šeši,

23. žmonių iš Anatoto šimtas dvidešimt aštuoni,

24. Azmaveto palikuonių keturiasdešimt du,

25. Kirjat Arimų, Kefyros ir Beeroto palikuonių septyni šimtai keturiasdešimt trys,

26. Ramos ir Gebos palikuonių šeši šimtai dvidešimt vienas,

27. žmonių iš Michmašo šimtas dvidešimt du,

28. žmonių iš Betelio ir Ajo du šimtai dvidešimt trys,

29. Nebojo palikuonių penkiasdešimt du,

30. Magbišo palikuonių šimtas penkiasdešimt šeši,

31. kito Elamo palikuonių tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi,

32. Harimo palikuonių trys šimtai dvidešimt,

33. Lodo, Hadido ir Onojo palikuonių septyni šimtai dvidešimt penki,

34. Jericho palikuonių trys šimtai keturiasdešimt penki,

35. Senavos palikuonių trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt.

36. Kunigų: Jedajos, Jozuės namų, palikuonių devyni šimtai septyniasdešimt trys,

37. Imero palikuonių tūkstantis penkiasdešimt du,

38. Pašhūro palikuonių tūkstantis du šimtai keturiasdešimt septyni,

39. Harimo palikuonių tūkstantis septyniolika.

40. Levitų: Jozuės ir Kadmielio palikuonių iš Hodavijos palikuonių septyniasdešimt keturi.

41. Giesmininkų: Asafo palikuonių šimtas dvidešimt aštuoni.

42. Vartininkų: Šalumo, Atero, Talmono, Akubo, Hatitos ir Šobajo palikuonių iš viso šimtas trisdešimt devyni.

43. Šventyklos tarnų: Cihos palikuonys, Hasufos palikuonys, Tabaoto palikuonys,

44. Keros palikuonys, Siachos palikuonys, Padono palikuonys,

45. Lebanos palikuonys, Hagabos palikuonys, Akubo palikuonys,

46. Hagabo palikuonys, Šalmajo palikuonys, Hanano palikuonys,

47. Gidelio palikuonys, Gaharo palikuonys, Reajos palikuonys,

48. Recino palikuonys, Nekodos palikuonys, Gazamo palikuonys,

49. Uzos palikuonys, Paseacho palikuonys, Besajo palikuonys,

50. Asnos palikuonys, Meunimo palikuonys, nefusiečių palikuonys,

51. Bakbuko palikuonys, Hakufos palikuonys, Harhūro palikuonys,

52. Bacluto palikuonys, Mehidos palikuonys, Haršos palikuonys,

53. Barkoso palikuonys, Siseros palikuonys, Temacho palikuonys,

54. Neciaho palikuonys ir Hatifos palikuonys.

55. Saliamono vergų palikuonių: Sotajo palikuonys, Ha Sofereto palikuonys, Perudos palikuonys,

56. Jaalos palikuonys, Darkono palikuonys, Gidelio palikuonys,

57. Šefatijos palikuonys, Hatilo palikuonys, Pocheret Cebaimo palikuonys ir Amio palikuonys.

58. Iš viso Šventyklos tarnų ir Saliamono vergų palikuonių buvo trys šimtai devyniasdešimt du.

59. O štai sugrįžusieji iš Tel Melacho, Tel Haršos, Kerub Adano ir Imero, nors ir negalėjusieji įrodyti, kad jų protėvių namai ar kilmė buvo izraelitiška:

60. Delajos, Tobijos ir Nekodos palikuonių šeši šimtai penkiasdešimt du.

61. Taip pat kunigai: iš palikuonių Hobajos, Hakoco ir Barzilajo, kuris buvo vedęs vieną iš Barzilajo Gileadiečio dukterų ir buvo vadinamas jų vardu.

62. Jie ieškojo savo šeimos kilmės įrašų, bet negalėjo rasti, todėl buvo pripažinti kunigo tarnybai nešvarūs.

63. Valdytojas įsakė jiems nevalgyti švenčiausiųjų valgių, kol nekils kunigas, nešiojantis Urimus ir Tumimus.

64. Visą bendriją sudarė keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt,

65. neskaitant jų tarnų bei tarnaičių, kurių buvo septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni. Jie turėjo ir du šimtus giesmininkų bei giesmininkių.

66. Jų arklių buvo septyni šimtai trisdešimt šeši, mulų du šimtai keturiasdešimt penki,

67. kupranugarių keturi šimtai trisdešimt penki ir asilų šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt.

68. Vos atvykus prie VIEŠPATIES Namų vietos Jeruzalėje, kai kurie šeimų galvos davė geros valios atnašą Dievo Namams atstatyti toje pačioje vietoje.

69. Pagal savo išteklius jie davė statybos iždui šešiasdešimt vieną tūkstantį aukso darikų, penkis tūkstančius sidabro minų ir šimtą kunigiškų apdarų.

70. Kunigai, levitai ir kai kurie iš paprastų žmonių apsigyveno Jeruzalėje ir jos apylinkėse, o giesmininkai, vartininkai ir Šventyklos tarnai – savo miestuose. Taip visi izraelitai gyveno savo miestuose.