Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

1 Jono 5 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Tikėjimas ir liudijimas

1. Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra Mesijas,yra gimęs iš Dievo,ir kiekvienas, kuris myli Gimdytoją,myli ir iš jo gimusįjį.

2. Iš to pažįstame mylį Dievo vaikus,kad mylime Dievą ir vykdome jo įsakymus,

3. nes tai ir yra Dievo meilė –vykdyti jo įsakymus.O jo įsakymai nėra sunkūs.

4. Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį,ir štai pergalė, nugalinti pasaulį, –mūsų tikėjimas!

5. O kas gi nugali pasaulį, jei ne tas,kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus?!

6. Tasai yra, kuris atėjoper vandenį ir kraują, – Jėzus Kristus;ne vien per vandenį,bet per vandenį ir kraują.Ir Dvasia tai paliudija,nes Dvasia yra tiesa.

7. Mat yra trys liudytojai:

8. Dvasia, vanduo ir kraujas,ir šie trys sutaria.

9. Jeigu priimame žmonių liudijimą,tai Dievo liudijimas didesnis.O Dievo liudijimas toksai:jis yra paliudijęs apie savo Sūnų.

10. Kas tiki Dievo Sūnų,tas turi savyje tą liudijimą.Kas Dievo netiki, tas jį melagiu verčia,nes nepatikėjo liudijimu,kurį Dievas davė apie savo Sūnų.

11. O liudijimas toks:Dievas mums suteikė amžinąjį gyvenimą,ir tas gyvenimas yra jo Sūnuje.

12. Kas turi Sūnų, tas turi gyvenimą.Kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi gyvenimo.

Malda ir nuodėmė

13. Aš tai parašiau jums, įtikėjusiems Dievo Sūnaus vardą,kad žinotumėte turį amžinąjį gyvenimą.

14. Mes tvirtai pasitikime juo,nes ko tik prašome pagal jo valią,jis mūsų išklauso.

15. O jeigu žinome, kad jis mūsų išklauso, ko tik prašome,tai ir žinome turį, ko esame prašę.

16. Jei kas mato nusidedant savo brolį,tačiau ne iki mirčiai,teprašo, ir Dievas duos jam gyvybę,būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai.Mat yra nuodėmė iki mirčiai,ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma.

17. Kiekviena neteisybė yra nuodėmė,tačiau esama nuodėmės ne iki mirčiai.

18. Mes žinome, jog kiekvienasgimusis iš Dievo nedaro nuodėmių,bet Dievo Pagimdytasis saugo jį,ir piktasis jo nepaliečia.

19. Mes žinome, jog esame iš Dievo,o visas pasaulis yra piktojo pavergtas.

20. Dar mes žinome, kad Dievo Sūnus yra atėjęsir suteikęs mums nuovokos,kad pažintume Tikrąjį.Ir mes esame Tikrajame –jo Sūnuje Jėzuje Kristuje.Šitas yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas.

21. Vaikeliai, sergėkitės stabų!