Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Levítico 27 Ñandejara Ñe’e (GDC)

Ñe'ẽ oñeme'ẽva Ñandejárape

1. Ñandejára he'i Moiséspe:

2. —Ere Israel guápe ko'ã mba'e: Ome'ẽva chéve iñe'ẽ he'ívo ome'ẽtaha chéve pe oñeme'ẽva peteĩ tapicháre ojejogua ramo tembiguairã, pe mba'e repy tome'ẽ chéve péicha:

3. Kuimba'ére oguerekóva 20 áño guive 60 peve, tome'ẽ 50 pláta pehẽngue, ojeporuháicha tupaópe.

4. Kuñáre tome'ẽ 30.

5. Oguerekóva rehe 5 áño guive 20 peve, tome'ẽ kuimba'ére 20 ha kuñáre 10.

6. Mitã rehe 1 mes guive 5 áño peve, tome'ẽ kuimba'ére 5 ha kuñáre 3.

7. Hetave 60 áñogui oguerekóvare, kuimba'ére tome'ẽ 15 ha kuñáre 10.

8. Imboriahu eterei ramo ha ndoguerekói mba'eve ome'ẽ haguã, pa'i te'i mba'épa ha'e ikatu ome'ẽ.

Mymba kuérare

9. Oĩ ramo ome'ẽva mymba ikatúva oñekuave'ẽ Ñandejárape, toiko chugui mymba oñemboykéva Ñandejárape guarã.

10. Upéva ndaikatu véima oñemyengovia ambuére, taha'e iporãvéva térã ivaivéva. Oñemyengovia ramo, mokõive oñemboyke Ñandejárape guarã: pe oñemyengoviáva ha pe oñeme'ẽva.

11. Pe mymba ndaikatúi ramo oñekuave'ẽ Ñandejárape ndaha'égui mymba ipotĩva,*f** tojereraha pa'ípe,

12. ha ha'e te'i mbovýpa ovale ohecha rire. Mymba repy ramo topyta pe pa'i he'íva.

13. Ha pe mymba ojejoguase jey ramo, hepykue ári toñeme'ẽve hese 5gui peteĩ.

Óga

14. Ome'ẽva hóga Ñandejárape, pa'i te'i mbovýpa ovale ohecha rire. Pe óga repy topyta pe pa'i he'íva.

15. Pe ome'ẽ vaekue hóga ojoguase jey ramo, hepykue ári tome'ẽve 5gui peteĩ, ha péicha pe óga imba'e jeýta.

Yvy

16. Ome'ẽva Ñandejárape ijyvy pehẽngue, hepykue tojepapa pe ikatúvare oñeñotỹ. Upéicha ramo 220 kílo seváda tovale 50 pláta pehẽngue.

17. Ome'ẽ ramo ijyvy pe áño 50ha ñepyrũme, pe yvy repy taha'e pe oje'e vaekue.

18. Ha ome'ẽ ramo pe áño 50ha rire, pa'i toipapa pe pláta oñeme'ẽ vaerã, oipapávo umi áño hembýva pe ambue áño 50hápe guarã.

19. Ome'ẽ vaekue pe yvy ojoguase jey ramo ijyvykue, ijyvy repy ári tome'ẽve hese 5gui peteĩ, ha topyta jey chupe.

20. Ndojoguajeýi ramo katu, ha pe yvy oñeme'ẽma plátare ambue hapichápe, ndaikatu mo'ã véima ojogua jey.

21. Oguahẽvo pe áño 50ha, pe yvy oñemboykéta Ñandejárape guarã ha pa'i opytáta heseve.

22. Oikuave'ẽva Ñandejárape yvy ojogua vaekue, ndaha'éiva rogagua mba'ekue,

23. pa'i toipapa pe yvy repy áño 50ha peve ha pe oikuave'ẽva tome'ẽ pe árape voi pe yvy repy, mba'e kuave'ẽ ramo Ñandejárape.

24. Áño 50 haguépe pe yvy opyta jeýta ijára ypy kuépe.

25. Opa mba'e repykue tojepapa pe pláta pehẽnguére ojeporúva tupaópe, ipohýiva 11 grámo.

Ta'ýra ypykue

26. Mymba ra'y ypykue tojeporu'ỹ oñeme'ẽ haguã Ñandejárape peteĩ mba'e oje'e vaekue oñeme'ẽtaha chupe. Umíva niko Ñandejára mba'énte voi.

27. Ha'e ramo mymba ipotĩ'ỹva*f** ikatúta ojejogua jey pe hepykue pa'i omoĩvare, ha toñeme'ẽve hese 5gui peteĩ. Ndojejogua jeýi ramo katu, toñeme'ẽ hepykuére.

Mba'e oñekuave'ẽva oñehundi haguã

28. Oikuave'ẽva peteĩ mba'e Ñandejárape oñehundi haguã, taha'e tapicha, taha'e mymba, taha'e ijyvy tee, upéva ndaikatu mo'ãi oñeme'ẽ térã ojejogua jey. Opa mba'e oñekuave'ẽva oñehundi haguã oñemboyke hína Ñandejárape guarã añoite.

29. Avaveichagua oñekuave'ẽva Ñandejárape oñehundi haguã ndaikatu mo'ãi ojejogua jey. Ojejuka vaerã.

Diésgui peteĩ

30. Opa temitỹngue ha yvágui, yvýgui heñóiva, Ñandejára mba'e hína 10gui peteĩ ha toñemboyke chupe guarã.

31. Ojoguaséva pe Ñandejára mba'évagui, tome'ẽve hepykue ári 5gui peteĩ.

32. Mymba kuéragui avei 10gui peteĩ Ñandejára mba'e ha toñemboyke chupe guarã.

33. Ani peiporavo Ñandejárape guarã iporãvéva térã ivaivéva umi 10gui ha ani pemyengovia. Oñemyengovia ramo upéva ambuére, pe oñemyengoviáva ha pe oñeme'ẽva opyta Ñandejárape guarã. Ndaikatu mo'ãi ojejogua jey.

34. Ko'ãva hína tembiapoukapy Tupã oheja vaekue Moiséspe Israel ñemoñarépe guarã yvyty Sinaí ru'ãme.