Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Levítico 8 Ñandejara Ñe’e (GDC)

Aarón ha ita'ýra kuéra ñemoingo pa'i ramo

1-2. Ñandejára he'i Moiséspe:—Ehenói Aarón ha ita'ýra kuérape, egueraha avei pa'i ao kuéra, ñandyry oñemboykéva Ñandejárape guarã, tóro ra'y oñekuave'ẽ haguã mymbajuka*f** ramo ojeheja rei haguã angaipa, mokõi ovecha mácho ha ajaka'i mbuja noñembovúi vaekuéreve.

3. Embyaty opa Israel guápe Jotopa Róga rokẽme.

4. Moisés ojapo Ñandejára he'i haguéicha chupe ha opa Israelgua oñembyaty Jotopa Róga rokẽme.

5. Moisés he'i maymávape:—Ñandejára he'i ojejapo haguã péicha.

6. Moisés ohenói Aarón ha ita'ýra kuérape ha ojohéi ýpe chupe kuéra.

7. Omonde Aarón rehe ijao puku ha oiku'akua chupe ku'a jokuahápe, omonde hese ijahoja ha omoĩvo hi'ári efod,*f** oñapytĩ iku'a rehe ijokuaha.

8. Upéi omohenda ipyti'áre vosa jegua ha omoinge pype Urim ha Tumim.*f**

9. Omoĩ avei iñakãre akãngao ha iñakãngao syva rehe mba'épe óro, oñemboykéva Ñandejárape guarã, Ñandejára he'i haguéicha chupe ojapo haguã.

10. Upéi Moisés ojapyhy ñandyry oñemboykéva Ñandejárape guarã ha oñohẽ Jotopa Rógape opa mba'e ipype oĩvare ha péicha omboyke Ñandejárape guarã.

11. Pe ñandyrýpe ohypýi altar heta jey ha oñohẽ altar ha hembiporu kuérare, avei ña'ẽ ha ipyendáre omboyke haguã Ñandejárape guarã.

12. Upéi Moisés oñohẽ Aarón akãre ñandyry oñemboykéva Ñandejárape guarã omoingo haguã chupe pa'i ramo.

13. Ohenói avei Aarón ra'y kuérape ha omonde hese kuéra ijao puku, oiku'akua iku'a jokuahápe, omoĩ iñakãre akãngao Ñandejára he'i haguéicha chupe ojapo haguã.

14. Upéi Moisés ogueruka tóro ra'y oikuave'ẽ haguã mymbajuka ramo ojeheja rei haguã angaipa. Aarón ha ita'ýra kuéra omoĩ ipo tóro ra'y akã ári.

15. Upérõ Moisés ojuka tóro ra'y ha omyakỹvo huguýpe ikuã, omona irundyve altar ratĩ*f** rehe opyta haguã ipotĩ*f** angaipágui, ha tuguy rembyre oñohẽ altar pýre. Péicha altar oñemboyke Ñandejárape guarã ojehupyty haguã upépe jeheja rei angaipágui.

16. Upéi Moisés ojapyhy ikyrakue ojaho'íva hyekue, pe oĩva ipy'akue ári ha mokõive ipitikiri'ĩ ikyrakue reheve, ha ohapy altar ári.

17. Ipirekue, ho'okue, hekakakue ha tóro ra'y rembyre oĩ haguéicha ohapypa mombyry tekohágui, Ñandejára he'i haguéicha chupe ojapo haguã.

18. Upéi ogueruka ovecha mácho oñekuave'ẽva mymbahapy ramo. Aarón ha ita'ýra kuéra omoĩ ipo ovecha mácho akã ári.

19. Upérõ Moisés ojuka ha oñohẽ huguy altar rehe ha ijerekuévo,

20. oipehe'ã ovecha mácho ha ohapy iñakã, ipehẽngue kuéra ha ikyrakue.

21. Upéi ojohéi ýpe ovecha mácho ryekue ha hetymangue ha ohapypa pe altar ojehapyhápe mymbahapy, hyakuã asy haguã Ñandejárape, Ñandejára he'i haguéicha chupe ojapo haguã.

22. Upérõ Moisés ogueruka ovecha mácho ambue, pe ojeporúva pa'i oñemoingo ramo hembiapópe. Aarón ha ita'ýra kuéra omoĩ ipo ovecha mácho akã ári.

23. Upéi Moisés ojuka pe ovecha mácho, omyakỹ huguýpe ikuã ha omona Aarón nambiguy akatúa, ikuã guasu akatúa ha ipysã guasu akatúare.

24. Upe rire ohenói Aarón ra'y kuérape ha omona avei tuguýpe inambiguy akatúa, ikuã guasu akatúa ha ipysã guasu akatúa. Upérõ oñohẽ mymba ruguy rembyre altar rehe ha ijerekuévo.

25. Ko'ã mba'e rire ojapyhy ovecha mácho kyrakue: huguaikue, hyekue rehegua, ipy'akue rehegua, mokõive ipitikiri'ĩ ikyrakue reheve ha hetymangue akatúa.

26. Oguenohẽ ajaka'ígui, oĩva altar ári, peteĩ mbuja noñembovúi vaekue, peteĩ mbujape oñembojehe'áva ñandyry reheve ha peteĩ oñemonáva ñandyrýpe ha omoĩ ovecha mácho kyrakue ha hetymangue akatúa ári.

27. Omoĩmba ko'ã mba'e Aarón ha ita'ýra kuéra pópe, omyatymóivo Ñandejára renondépe.

28. Upéi Moisés ombyaty ko'ã mba'e ipógui kuéra ha ohapy altárpe upe mymbahapy ári, mba'e kuave'ẽ ramo pa'i ñemoingo rehegua hyakuã asýva Ñandejárape.

29. Upéi Moisés ojapyhy mymba pyti'a ha oikuave'ẽ Ñandejárape omyatymóivo henondépe. Ko ovecha mácho pehẽngue pa'i ñemoingo rehegua, opyta Moiséspe, he'i haguéicha Ñandejára.

30. Upe rire Moisés ojapyhy ñandyry oñemboykéva Ñandejárape guarã ha tuguy oĩva altar ári ha umívape ohypýi Aarón ha ita'ýra kuérape ha ipa'i ao kuéra. Péicha omboyke Ñandejárape guarã Aarón ha ita'ýra kuérape ha ipa'i ao kuéra.

31. Upéi Moisés he'i Aarón ha ita'ýra kuérape:—Pembojy so'o Jotopa Róga rokẽme ha pe'u upépe mbuja reheve oĩva ajaka'ípe, ojeporúva pa'i ñemoingópe. Péicha niko he'i vaekue chéve Ñandejára: “Aarón ha ita'ýra kuéra to'u kóva”.

32. Upéi tohapy so'o ha mbuja hembýva,

33. ha ani oho Jotopa Róga rokẽgui 7 ára pukukue, opa peve umi ára oñemoingohápe pa'i ramo. 7 ára niko ipukúta iñemoingo.

34. Ñandejára he'i vaekue pejapo haguã umi mba'e pejapóva ko'ágã, ikatu haguã ojeheja rei peẽme pene angaipa.

35. Upévare pepyta ára ha pyhare Jotopa Róga rokẽme 7 ára pukukue. Pejapo Ñandejára he'i haguéicha ha napemano mo'ãi, péicha niko he'i ha'e ojejapo haguã.

36. Aarón ha ita'ýra kuéra ojapo opa mba'e he'i vaekue Ñandejára Moisés rupi.