Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Daniel 7 Ñandejara Ñe’e (GDC)

Daniel ohecha iképe irundy tymba

1. Peteĩ áño Belsasar oisãmbyhy rire mburuvicha guasúrõ tetã Babilonia, peteĩ pyharépe Daniel ohecha ikepegua. Opáy rire ohai kuatiáre umi mba'e ohecháva iképe. Kóicha oñepyrũ pe ohecha vaekue.

2. “Ahecha yvytu oipeju ramo irundy henda guio ha ombopochy umi yguasu.

3. Peichaháguinte ahecha, irundy tymba ndetuicháva, ndojojoguáiva osẽva pe yguasúgui.

4. Peteĩ ojogua leónpe ha taguatóicha ipepopa. Ama'ẽ aja hese, ojepe'a chugui ipepo. Upéi oñemopu'ã yvýgui ha oñemoñembo'y ipýre, ha opyta oñembo'y yvypóraicha. Oñemoĩ chupe iñapytu'ũrã, yvypóraicha iñakã porã haguã.

5. Upe mokõiha ojogua ósope. Ha'e oñembo'y avei ipýre ha henonde gotyo ijyke'imi. Ijurúpe oguereko mbohapy so'o kãngue ha ahendu oje'e ramo chupe: “Tereho katu he'u so'o, re'useháicha”.

6. Ama'ẽ aja hína, ahecha pe mbohapyha osẽva. Upéva ojogua jaguaretépe, ha ku guyráicha ipepo ijapére. Irundy ahecha oguereko. Ahecha avei iñakã irundyha, ha oñeme'ẽha chupe pokatu.

7. Ko'ã mba'e ahecha rire ha amaña aja aína, ahecha pe irundyha opu'ãva. Tymba nde vaíva niko upéva ha ñane mongyhyjéva, ha imbarete eterei. Umi hãi fiérro ha tuicha-tuicha, ho'u ha omopururũ opa mba'e, ha hembyre ipype ombopepa. Kóva 10 voi hatĩ ha ndojoguái umi ambue tymbápe ahecha vaekue.

8. Ama'ẽ aja umi hatĩre, ahecha umíva apytépe okakuaáva peteĩ michĩvéva. Mbohapy hatĩngue voi ojepe'a oñemopa'ũ haguã ha'e. Kóva katu hesa ha ijuru yvypóraicha, ha iñe'ẽ guasu.

9. Ama'ẽve ha ahechaoñemoĩha upépe guapyhaha peteĩ ikarai etéva ahecha oguapy ipype.Ijao morotĩ asy,iñakã rague katu ovecha rague potĩcha.Upe guapyha ha umi irruédakatu tatáicha ojepota.

10. Ysyrýicha tataosyry henonderã.Heta eterei umi ojapóva ha'e oipotáva,ha heta etereive umi henondépe oñembo'ýva.Umi oporombojovakéva oguapývoumi kuatiañe'ẽ ojepe'a.

11. Che ama'ẽ aja, ahendu mba'éichapa oñe'ẽ rei pe mymba ratĩ michĩvéva. Ha ama'ẽ hese ojejuka peve pe tymba, ha ahecha mba'éichapa oñepehe'ã. Upéi katu hetekue oñemombo tatápe okái haguã.

12. Umi ambue tymbágui ojepe'a avei ipokatu ha ojeheja chupe kuéra oikove oguahẽ meve hi'ára.

13. Ahecha hína ko'ã mba'e pyhare, peichaháguinte,Ahecha vaicha ou arai apytépepeteĩ ojoguáva yvypórape.Ahecha oho pe karai oĩha gotyo,ha upéi ojereraha hendápe.

14. Ha oñeme'ẽ chupe pokatu,teko mimbipa ha oporosãmbyhy haguã.Ha opaichagua tetãgua,opaichagua ñe'ẽme oñe'ẽvaojapo ha'e he'íva.Ipokatu opa árape guarã,ha ha'e oporosãmbyhyhápenoñehundi mo'ãi araka'eve.

15. Che, Daniel, añandu tuicha eterei akyhyjeha, ha umi mba'e ahecháva tuicha che py'apy.

16. Añemboja peteĩ umi oñembo'ýva rendápe ha aporandu chupe mba'épa he'ise umi mba'e ahecháva. Ha'e he'i chéve:

17. Umi irundy tymba tuichaitéva niko irundy mburuvicha guasu opu'ãtava oisãmbyhy opaite tetã nguéra.

18. Upéi katu upéva ohasáta Tupã yvatetegua retã guápe ha ha'e kuéra oporosãmbyhýta opa árape guarã.

19. Che aikuaase mba'épa oiko pe tymba irundyhágui, ndojoguáiva umi ambuépe ha tuicha ñane mongyhyjéva. Umi hãi niko fiérro ha umi ipyapẽ katu vrónse. Opa mba'e ho'úva omopururũ, ha hembýva rehe opyrũ, ombopepa.

20. Aikuaaseve avei umi 10 hatĩgui, iñakãre osẽva. Pe michĩvéva niko oity vaekue mbohapýpe okakuaávo. Ha ha'e hesa, ijuru ha iñe'ẽ guasúva ku tuichave ramo guáicha ha'e umi ambue apytépe.

21. Upéi ahecha mba'éichapa ha'e oñorãirõ Tupã retãgua ndive. Ahecha ha'e ipu'akaha hese kuéra.

22. Upéi oguahẽ upe karai. Ha'e osẽ Tupã yvatetegua retãgua rehehápe ha oguahẽ pe ára Tupã retãgua pópe ohasávo, ha'e kuéra oporosãmbyhy haguã.

23. He'i ha'e:‘Pe tymba irundyhatetã irundyha hína upéva,oĩtava yvy ári,ha umi ambuépe ndojogua mo'ãi.Ha'e omokõta pe yvy,ombopéta ha ohundipáta.

24. Umi 10 hatĩ nguéra,umíva 10 mburuvicha guasu hína,ko tetã oisãmbyhýtava.Umíva rire ojupíta ambue,ndojogua mo'ãiva umi tenonde guápe,ha omongu'ítava mbohapyvemburuvicha guasu hembývape.

25. Tupã yvatetegua rehe ojahéita,ha ojukáta ohóvo hetã guápe.Ha Tupã rembiapoukapyoha'ãta oipe'a,avei arete kuéra.Tupã retãgua oĩta ipo guýpe,mbohapy áño imédio pukukue.

26. Ha'e katu oñembojovakéta,chugui ojepe'áta ipokatu,ha oñehundi etéta.

27. Opaite tetã, ipokatu ha imimbipa reheveopaite yvy jerekuévo,Tupã yvatetegua retã guápe oñeme'ẽta.Ha'e kuéra oporosãmbyhýta opa ára,ha mayma tetãgua ko yvy ári,ha'e kuéra he'ívante ojapóta.’

28. Ápe opa ko amombe'úva. Che, Daniel, tuicha akyhyje ha apyta che resa'yju. Ha avavépe namombe'úi mba'eve.”