Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Daniel 5 Ñandejara Ñe’e (GDC)

Karu guasu Belsasar rógape

1. Belsasar, Babilonia ruvicha guasu, ohenói karu guasúpe mburuvicha guasu kuéra hetãmegua. Upe karu guasúpe heta ho'u hikuái kaguy.

2-3. Opiguy joparáma ramo, Belsasar ojerure ojegueru haguã chupe umi kópa ha tása guasu pláta ha órogui ojejapo vaekue. Umíva itúva Nabucodonosor oguenohẽ ha ogueraha vaekue Tupã tupaógui oĩva Jerusalénpe. Ha ojererúvo umíva, mburuvicha guasu ha ambue mburuvicha kuéra, hembireko ha ikuña kuéra reheve ho'u pype kaguy.

4. Ho'u joa hikuái kaguy ha omomba'e guasu itupã gua'u kuéra ojejapóva óro, pláta vrónse, fiérro, yvyra ha itágui.

5. Peichaháguinte ojehecha peteĩ po oñepyrũva ohai ikuãme pe ogykére upe tataindy ohesape porãvehápe. Ha mburuvicha guasu ohecha mba'éichapa pe po ohai ohóvo.

6. Upépe hova sysyipa ha hesa'yju mimbi kyhyjégui ha oñepyrũ oryrýi osusũ ipy guive, iñakã meve.

7. Oñemoĩ osapukái ou haguã mba'e kuaaha, karai arandu kuéra ha mba'e rechahára mbyja kuérare oma'ẽva, ha he'i chupe kuéra:—Upe ikatúvape omoñe'ẽ pe ogykére ojehaíva ha omombe'u chéve mba'épa he'ise, chupe amondéta ao pytã jeguápe, amoĩta ijajúri ajurigua órogui ojejapóva, ha oikóta chugui mburuvicha mbarete che retãme.

8. Ha umi karai arandu oike upe kotýpe ha ndaipóri omoñe'ẽ kuaáva pe ogykére ojehaíva térã ikatúva omombe'u chupe mba'épa pe he'iséva.

9. Mburuvicha guasu Belsasar opyta tuicha okyhyje, hesa'yjupaite ha mburuvicha kuéra ndoikuaái mba'épa ojapóta.

10. Isy katu ohendu pe ayvu omopu'ãva Belsasar ha umi mburuvicha hendive oĩva, ha oho oike upe ha'e kuéra oĩháme, ha he'i chupe:—Toikovéke mburuvicha guasu opa ára! Ani rejepy'apýtei mba'evére ha ani péicha nde resa'yju.

11. Ne retãme oĩ hína peteĩ kuimba'e oisãmbyhýva chupe umi tupã imarangatúva espíritu. Nde ru Nabucodonosor mburuvicha guasúrõ guare, pe kuimba'e rehe ojehecha vaekue iñakã porã, iñarandu ha imba'ekuaaha tupã nguéraicha. Upévare nde ru Nabucodonosor omoĩ vaekue chupe paje apoha, mba'e kuaaha, karai kuéra arandu ha mba'e rechahára mbyjáre oma'ẽva ruvicha ramo ñane retãme.

12. Ha'e héra hína Daniel ha mburuvicha guasu ombohéra chupe Beltsasar. Ha'e oguereko peteĩ espíritu avave oguereko'ỹva, ome'ẽva chupe arandu ha mba'e kuaa oikuaa haguã mba'épa he'ise umi mba'e ñande képe jahecháva, omombe'u haguã umi mba'e ojekuaa'ỹva, ha ojora haguã umi mba'e avave ikatu'ỹva ojora. Ehenoika Daniélpe. Ha'e he'íta ndéve pe reikuaaséva.

Daniel ojora ojehaíva ogykére

13. Daniel ojereraha mburuvicha guasu rendápe, ha ha'e he'i Daniélpe:—Nde piko hína Daniel? Nde piko judío hína, che ru Nabucodonosor ogueru vaekue hembiguairã?

14. Ahendu Tupã espíritu oĩha nde pype ha ne akã porã, ne arandu ha ne mba'e kuaaha.

15. Ahenoika kuri ko'ápe umi karai arandu omoñe'ẽ haguã chéve ko'ã ñe'ẽ, ha upéi he'i haguã chéve mba'épa he'ise. Ha mba'eve ndoikuaái hikuái.

16. Ahendu nde ikatuha rejora umi mba'e avave ikatu'ỹva ojora. Remoñe'ẽ ramo ko'ã ñe'ẽ ogyke rehe oĩva ha ere chéve mba'épa he'ise, romondéta ao pytã jeguápe, amoĩta nde ajúri ajurigua órogui ojejapóva, ha ndéta mburuvicha mbarete che retãme.

17. Upérõ Daniel he'i chupe:—Topytapánte ndéve umi mba'e reme'ẽséva chéve ha emoĩ che rendaguépe peteĩ oikoséva nde róga guasúpe. Amombe'úta ndéve, che ruvicha guasu, mba'épa he'ise umi ñe'ẽ ogykére ojehaíva.

18. Tupã yvatetegua omoĩ vaekue nde ru Nabucodonosórpe mburuvicha guasúrõ ha ome'ẽ chupe mba'eta ha omoherakuã guasu chupe.

19. Ha omombarete haguére chupe, opa tetã ha opaichagua ñe'ẽme oñe'ẽva, omomba'e chupe ha oryrýi vaekue kyhyjégui henondépe. Ha'e ojuka térã oheja oikove oipotávape, oity ha omyakã rapu'ã oipotávape.

20. Ojejapo itereíma ramo katu, ha ojapógui ivaíva okuaase'ỹ rehe mba'eve, okúi iguapyhágui ha ojepe'a chugui ituichakue.

21. Oñemosẽ yvypóra apytégui ha oiko tymbáicha. Vúrro saite apytépe oho oiko, vakáicha kapi'i rehe okaru ha ysapy mante hi'ári ho'a, ohecha kuaa peve Tupã yvatetegua oĩha opa mburuvicha ári, ha ha'e omboguapyha mburuvicha guasúrõ ha'e oipotávape.

22. Ha nde ita'ýra Belsasar katu reñembotuichase, reikuaa ramo jepe umi mba'e chupe ojehu vaekue.

23. Nde reja'yvere Ñandejára yvágape oĩva ndive rerukávo ne mesápe umi kópa ha tása guasu itupao pegua, ha ne mbohupa kuéra ndive re'u pype kaguy ha remomba'e guasu tupã nguéra óro, pláta, vrónse, fiérro, yvyra ha itágui ojejapóva. Umíva niko ndohechái, nohendúi ha ndoikuaái mba'eve. Tupãme katu neremomba'e guasúi, ku ipópe oĩva nde rekove ha ipópe oĩ opa mba'e nde rejapóva.

24. Upévare ha'e ombou upe po, ohai haguã ko'ã ñe'ẽ:

25. MENE, MENE, TEKEL ha PARSIN.

26. Umíva he'ise ko'ã mba'e: MENE, Tupã omoĩ mboy árapa nde reisãmbyhýta ne retã ha araka'e opáta.

27. TEKEL: Nde reñeha'ã mba'e ra'ãhápe, ha rejejuhu nde vevyiha.

28. PARSIN: Ne retã oñemboja'o ha oñeme'ẽta tetã Media ha Pérsiape.

29. Upérõ mburuvicha guasu Belsasar omonde Daniel rehe ao jegua pytã, omoĩka ijajúri ajurigua órogui ojejapóva, ha omoĩ chupe mburuvicha mbarete ramo hetãme.

30. Upe pyharépe voi ojejuka Belsasar, umi caldéo ruvicha guasu,