Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29

Itun Zaharra

Itun Berria

1 Paralipomenac 1 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

I. LIBURUA

1. Adam, Seth, Enos,

2. Cainan, Malaleel, Jared,

3. Henoc, Mathusale, Lamec,

4. Noe, Sem, Cam eta Japhet.

5. Japheten semeac: Gomer eta Magog. Madai eta Jaban, Thubal, Mosoc eta Thiras.

6. Gomerren semeac: Ascenez, Erriphath eta Thogorma.

7. Jabanen semeac berriz: Elisa, Thar-sis, Cethim eta Dodanim.

8. Camen semeac: kus eta Mefraim, Phut eta Canaan.

9. Cusen semeac berriz: Saba eta Hebila, Sabatha, Erregma eta Sabathaca. Eta Erregmaren semeac: Saba eta Dadan.

10. Eta Cusec içan çuen Nemrod, eta hau hasi cen lurrean ahaldun içaten.

11. Mefraimec berriz, içan cituen Ludim eta Anamim, Laabim eta Nephthuhim,

12. Eta Phetrusim eta Casluim, ceinetaric ilki baitziren Philisthiim eta Caphtorim.

13. Canaanec berriz, içan cituen Sidon bere seme çaharrena, Hetheo ere,

14. Eta Jebuseo, eta Amorheo, eta Jerjeseo,

15. Eta Hebeo, Araceo eta Sineo,

16. Aradio, Samareo eta Hamatheo.

17. Semen semeac: Elam eta Asur, Arphacsad eta Lud, Aram eta Hus, Hul, Jether eta Mosoc.

18. Arphacsadec berriz, içan çuen Sale, ceinac içan baitzuen Heber.

19. Bada, Heberri sorthu citzaizcon bi seme; baten icena cen Phaleg, lurra haren egunetan çathitua içan celacotz; haren anaiaren icena cen Jectan.

20. Jectanec içan cituen Elmodad eta Saleph, Asarmoth eta Jare,

21. Adoram ere, Huçal eta Decla,

22. Hebal ere bai, eta Abimael, eta Saba, eta oraino

23. Ophir, Hebila eta Jobab: horiec oro Jectanen seme ciren.      

24. Sem, Arphacsad, Sale,

25. tieber, Phaleg, Erragau,

26. Serug, Nacor, Thare,

27. Abram, hura bera da Abraham.

28. Abrahamen semeac: Isaac eta Ismahel.

29. Eta huna hequien ondoregoac: Nabaioth Ismahelen Seme çaharrena, eta Cedar, eta Adbeel, eta Mabsam.

30. Eta Masma, Duma, Masa, Hadad, Thema,

31. Jetur, Naphis eta Cedma: horiec dira Ismahelen semeac.

32. Abrahamec Cetura bere ohaidea ganic içan cituen semeac: Çamran, Jecsan, Maelan, Madian, Jefboc eta Sue. Jectanen semeac: Saba eta Dadan. Dadanec semeac: Asurim, Latusim eta Laomim.

33. Madianen semeac: Epha, Epher, Henoc, Abida eta Eldaa: horiec oro Cetura ganicaco semeac.

34. Bada, Abrahamec içan çuen Isaac, ceinaren seme içan baitziren Esau eta Israel.

35. Esauren semeac: Eliphaz, Errahuel, Jehus, Ihelom eta Core.

36. Eliphacen semeac: Theman, Omar, Sephi, Gathan, Cenez, Thamna eta Amalec.

37. Errahuelen semeac: Nahath, Çara, Sama eta Meça.

38. Seirren semeac: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser eta Disan.

39. Lotanen semeac: Hori eta Homam. Thamna cen berriz, Lotanen arreba.

40. Sobalen semeac: Alian, Manahath, Ebal, Sephi eta Onam. Sebeonen semeac: Aya eta Ana. Anarenac: Dison.

41. Disonen semeac: Hamram, Eseban, Jethran eta Caran.

42. Eserren semeac: Balaan, Çaban eta Jecan. Disanenac, Hus eta Aran.

43. Hauquiec dira erregueac Edomen lurrean manatu dutenac, Israelen semeen gainean erregueric içan cedin baino lehen: Bale Beorren semea; eta cen haren hiriaren icena, Denaba.

44. Bada, Bale hil cen eta haren orde erreguinatu cen Jobab, Çare Bofracoaren semea.

45. Eta Jobab hil içan cenean, haren orde erreguinatu cen Husam Themantarren lurrecoa.

46. Husam ere hil cen, eta erreguinatu cen haren orde Adad Badaden semea. Harec jo çuen Madian Moaben lurrean, eta haren hiriaren icena cen Abith.

47. Eta Adad hil içan cenean, haren orde erreguinatu cen Semla Marescacoa.

48. Semla ere hil içan cen, eta erreguinatu cen haren orde Saul Errohobothecoa, Errohoboth baita hibai-bazterrean.

49. Saul ere hil cen, eta haren orde Balanan Acoborren semea erreguinatu cen.

50. Hau ere hil cen, eta hunen orde erreguinatu cen Adad, ceinaren hiria Phau deitzen baitzen, eta ceinaren emaztea deitzen baitzen Meetabel, Matreden alaba, eta Matred cen Meçaaben alaba.

51. Bada, Adad hil ondoan, Edomen hasi ciren buruçagui içaten erregueen orde: Thamna buruçaguia, Alba buruçaguia, Jetheth buruçaguia,

52. Oolibama buruçaguia, Ela buruçaguia, Phinon buruçaguia,

53. Cenez buruçaguia, Theman buruçaguia, Mabsar buruçaguia,

54. Magdiel buruçaguia, Hiram buruçaguia. Horiec içan ciren Edomen buruçagui.