Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6:4 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺς ἐξουθενημένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, τούτους καθίζετε

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6:4 σε αυτό το πλαίσιο