Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6:5 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔστιν ἐν ὑμῖν σοφὸς οὐδὲ εἷς, ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 6:5 σε αυτό το πλαίσιο