Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 6:3 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι, μηδὲν ὤν, ἑαυτὸν φρεναπατᾷ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 6

Θέα Προσ Γαλατασ 6:3 σε αυτό το πλαίσιο