Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 6:2 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 6

Θέα Προσ Γαλατασ 6:2 σε αυτό το πλαίσιο