Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 3:2 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ’ ὑμῶν, ἐξ ἔργων νόμου τὸ Πνεῦμα ἐλάβετε, ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 3

Θέα Προσ Γαλατασ 3:2 σε αυτό το πλαίσιο