Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 3:3 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάμενοι Πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 3

Θέα Προσ Γαλατασ 3:3 σε αυτό το πλαίσιο