Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 7:39 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἡ γυναῖκα εἶναι δεμένη ἀπὸ τὸν νόμον ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἄνδρας της, ἀλλ᾽ ἐὰν πεθάνῃ ὁ ἄνδρας της, εἶναι ἐλεύθερη νὰ πανδρευθῇ ὅποιον θέλει, ἀρκεῖ νὰ γίνῃ ἐν Κυρίῳ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 7

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 7:39 σε αυτό το πλαίσιο