Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 12:28 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Καὶ ὁ Θεὸς ἐτοποθέτησε εἰς τὴν ἐκκλησίαν πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα ἔρχονται αἱ θαυματουργικαὶ δυνάμεις, ἔπειτα τὰ θεραπευτικὰ χαρίσματα, παροχαὶ βοηθείας, διοικητικαὶ ἱκανότητες, διάφορα εἴδη γλωσσολαλιῶν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 12

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 12:28 σε αυτό το πλαίσιο