Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 4:3 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

νὰ προσεύχεσθε δὲ συγχρόνως καὶ γιὰ μᾶς, διὰ νὰ μᾶς ἀνοίξῃ ὁ Θεὸς πόρτα τοῦ λόγου, διὰ νὰ κηρύξωμεν τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, διὰ τὸ ὁποῖον καὶ εἶμαι εἰς τὴν φυλακήν,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 4

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 4:3 σε αυτό το πλαίσιο