Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 3:4 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἂν καὶ ἐγὼ θὰ μποροῦσα νὰ ἔχω ἐμπιστοσύνην καὶ εἰς τὴν σάρκα. Ἐὰν νομίζῃ κανεὶς ὅτι μπορεῖ νὰ ἔχῃ ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν σάρκα, περισσότερον μπορῶ ἐγώ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 3

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 3:4 σε αυτό το πλαίσιο