Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 3:16 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Μόνον, ἐκεῖ ὅπου ἐφθάσαμεν, ἂς ἀκολουθοῦμε τὸν ἴδιον κανόνα καὶ ἂς ἔχωμεν τὰ ἴδια φρονήματα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 3

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 3:16 σε αυτό το πλαίσιο