Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 2:21 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

ἐπάνω εἰς τὸν ὁποῖον ἡ ὅλη οἰκοδομὴ συναρμολογεῖται καὶ αὐξάνει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 2

Θέα Προσ Εφεσιουσ 2:21 σε αυτό το πλαίσιο