Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 4:4 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Διότι εἶπε κάπου περὶ τῆς ἑβδόμης ἡμέρας τὰ ἑξῆς: Καὶ ἀναπαύθηκε ὁ Θεὸς κατὰ τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην ἀπ᾽ ὅλα τὰ ἔργα του·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 4

Θέα Προσ Εβραιουσ 4:4 σε αυτό το πλαίσιο