Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 1:6 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

ὁ Ἰεσσαὶ ἐγεννησε τὸν Δαυῒδ τὸν βασιλέα. Ὁ Δαυῒδ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολομῶντα ἀπὸ τὴν σύζυγον τοῦ Οὐρία,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 1

Θέα Κατα Ματθαιον 1:6 σε αυτό το πλαίσιο