Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου 1:1 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ὁ πρεσβύτερος πρὸς τὸν Γάϊον τὸν ἀγαπητόν, τὸν ὁποῖον ἐγὼ ἀγαπῶ ἀληθινά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Ιωαννου 1

Θέα Γ΄ Ιωαννου 1:1 σε αυτό το πλαίσιο