Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 3:2 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

ὥστε νὰ θυμηθῆτε ὅσα προεῖπαν οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος διὰ τῶν ἀποστόλων σας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 3

Θέα Β΄ Πετρου 3:2 σε αυτό το πλαίσιο